Algemene Voorwaarden

Over Extra Warmte

Extra Warmte is een webshop in infraroodpanelen en is in eigendom van Toseeyou Media BV
Onze website is https://www.extrawarmte.nl.
Ons fysieke adres is Smalle Streek 11, 3871 BW, Hoevelaken
U kunt ons mailen via info@extrawarmte.nl
De algemene voorwaarden vindt u op deze pagina.

Algemene voorwaarden

In ons privacybeleid en de algemene voorwaarden wordt uiteengezet hoe deze website (hierna “Extra Warmte” genoemd) alle informatie die u aan Extra Warmte geeft tijdens het gebruik van deze website gebruikt en beschermt. Extra Warmte doet er daarnaast alles aan om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Mochten we u vragen om bepaalde informatie te verstrekken waarmee u bij het gebruik van deze website kunt worden geïdentificeerd, dan kunt u er zeker van zijn dat deze gegevens alleen zullen worden gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring.

Extra Warmte kan dit beleid en deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen door deze pagina bij te werken. U dient deze pagina dus van tijd tot tijd te controleren om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Algemene Voorwaarden ExtraWarmte.nl

Algemene Voorwaarden Artikelen

 Versiedatum: 2 november 2022

ARTIKEL 1  |  Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit:

 1. Extra Warmte: Een handelsnaam als onderdeel van Toseeyou Media BV, gevestigd aan Smalle Streek 11 te Hoevelaken, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 60854529;
 2. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Extra Warmte een overeenkomst heeft gesloten of van plan is te gaan sluiten.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Extra Warmte en Koper, welke tot stand is gekomen conform artikel 3 van deze algemene voorwaarden, waarbij Extra Warmte optreedt als de verkoper of leverancier van producten, of wanneer Extra Warmte adviseert.

ARTIKEL 2  |   Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Extra Warmte en Koper waarop Extra Warmte deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met Extra Warmte, voor de uitvoering waarvan door Extra Warmte derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van Koper zijn niet van toepassing, tenzij deze door Extra Warmte uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden van Extra Warmte laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In een voorkomend geval zijn alle betrokken partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van de aangetaste bepaling. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3  |       De totstandkoming van de overeenkomst

 1. Indien de klant een natuurlijk persoon is verklaart deze tenminste 18 jaar oud te zijn en het vermogen en recht te hebben om een overeenkomst met Extra Warmte aan te gaan.
 2. Alle aanbiedingen en/of offertes van Extra Warmte, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij dit nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 3. De offertes zijn geldig voor de in de offerte opgenomen termijn. Indien er geen termijn in de offerte wordt genoemd, is de offerte geldig tot veertien dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
 4. De offertes van Extra Warmte zijn te allen tijde gebaseerd op de informatie die door Koper is verstrekt. Koper staat in voor de juistheid en volledigheid van die informatie en staat ervoor in dat hij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
 5. De aanbiedingen en offertes van Extra Warmte bevatten een volledige omschrijving van de aangeboden producten. Onjuistheden in het aanbod of in de offerte binden Extra Warmte niet.
 6. Overeenkomsten komen tot stand doordat Extra Warmte de door Koper geplaatste bestelling aanvaardt door middel van een mondelinge of schriftelijke bevestiging/ondertekening van de schriftelijke overeenkomst, of op het moment dat Extra Warmte tot de uitvoering van een opdracht overgaat.
 7. Extra Warmte behoudt zich het recht voor een opdracht te weigeren.
 8. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is Extra Warmte daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Extra Warmte anders aangeeft.
 9. Indien Koper de overeenkomst namens een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. Koper is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4  |       Levering

 1. Opgegeven termijnen voor de levering dienen slechts als richtlijn en zijn nimmer bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
 2. Extra Warmte levert de producten door bezorging op het door Koper opgegeven afleveradres. Bij ontbreken van het afleveradres wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt.
 3. Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Extra Warmte het recht de producten geheel of gedeeltelijk te laten leveren door derden.
 4. Het is Extra Warmte toegestaan om verkochte producten in gedeelten af te leveren. Indien de producten in gedeelten worden afgeleverd, is Extra Warmte bevoegd om ieder gedeelte afzonderlijk te factureren.
 5. Indien de producten niet kunnen worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die Koper is toe te rekenen, zal Extra Warmte de producten voor rekening en risico van Koper opslaan, onverminderd de verplichting van Koper tot voldoening van de overeengekomen prijs, onverminderd de mogelijkheid (maar niet de verplichting) van Extra Warmte om de overeenkomst te ontbinden zonder opgaaf van reden.
 6. In het geval dat Koper afname van de bestelde producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal Koper op eerste verzoek van Extra Warmte mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan een maand na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin.
 7. Indien Extra Warmte bij toepassing van het vijfde en zesde lid in dit artikel redelijke kosten maakt welke niet zouden bestaan indien Koper de daarin bedoelde verplichtingen deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten voor rekening van Koper. 
 8. De bezorgkosten van producten komen voor rekening van Koper, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.


ARTIKEL 5 |        Prijs

 1. Extra Warmte is gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zich na totstandkoming van de overeenkomst openbaren aan Koper door te berekenen.
 2. Indien de situatie, zoals omschreven in lid 1 van dit artikel, zich voordoet is Koper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien doorberekening hiervan plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst en Extra Warmte alsnog uitdrukkelijk weigert de overeenkomst volgens de oorspronkelijke condities na te willen komen.

ARTIKEL 6 |        Betalingsvoorwaarden

 1. De overeengekomen prijs dient doorgaans door Koper volledig vooraf te worden voldaan.
 2. Extra Warmte heeft het recht om aan Koper een aanbetaling te vragen. Pas na ontvangst van de aanbetaling zal Extra Warmte de bestelling plaatsen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Betaling van de factuur dient binnen veertien dagen na de factuurdatum plaats te vinden, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening vermeld op de factuur, tenzij ander schriftelijk overeengekomen.
 4. Extra Warmte behoeft geen uitvoering te geven aan de overeenkomst voor zolang Koper in gebreke is met voldoening van de betaling als bedoeld in dit artikel.
 5. Koper is niet gerechtigd de nakoming van zijn betalingsverplichting om welke reden dan ook op te schorten. Ook de verrekening van vorderingen die Koper op Extra Warmte stelt te hebben, is uitgesloten.
 6. Eventuele vragen over – of bezwaren tegen – een factuur van Extra Warmte moeten binnen veertien dagen na factuurdatum, op straffe van verval van recht, schriftelijk en gemotiveerd aan Extra Warmte kenbaar worden gemaakt. Bij het verstrijken van de genoemde termijn geldt de factuur als onvoorwaardelijk geaccepteerd.
 7. Bij niet-tijdige betaling verkeert Koper direct in verzuim en is Extra Warmte gerechtigd buitengerechtelijke kosten bij Koper in rekening te brengen. Voor de consument-Koper wordt hierbij aangesloten op de BIK en deze is wettelijk gemaximeerd. Voor Koper handelend voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit bedragen de buitengerechtelijke kosten minimaal vijftien procent over het te incasseren bedrag. Ook is Koper bij niet-tijdige betaling wettelijke rente verschuldigd over het te incasseren bedrag.
 8. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door Koper verschuldigde bedragen, komen voor rekening van Koper.

ARTIKEL 7 |        Retouren

 1. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Het recht van retour is alleen van toepassing voor particuliere consumenten.
 2. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa €7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden.
 3. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@extrawarmte.nl . Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. Zie ook onze pagina Verzenden en Retourneren voor de procedure.
 4. Bestelde producten kunnen door Koper niet zijnde een consument, niet worden geretourneerd, tenzij schriftelijk anders is bepaald.
 5. Gedurende de termijn als bedoeld in het eerste lid in dit artikel dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De consument mag het product slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover nodig is om de aard, kenmerken en/of werking van het product te beoordelen.
 6. Wanneer Extra Warmte bij een retourzending stuit op zichtbare gebruikssporen, missende accessoires, een ontbrekende verpakking of andere oorzaak voor waardevermindering van het product, bestaat voor Koper geen recht op teruggave van het (volledige) aankoopbedrag. Extra Warmte behoudt zich het recht voor in een voorkomend geval het waardeverlies af te trekken van de restitutie.
 7. De in dit artikel genoemde retourmogelijkheid bestaat niet voor op maat gemaakte dan wel gepersonaliseerde producten, zoals infraroodpanelen bedrukt met afbeelding of foto.

ARTIKEL 8  |       Verplichtingen van Koper

 1. Koper zal zich naar beste vermogen inspannen om alle medewerking te verlenen en zal Extra Warmte steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst gegevens of inlichtingen verschaffen en staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid daarvan.
 2. Koper dient op het moment van levering van de producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoordt, ook indien de producten bij of na de levering door derden worden geïnstalleerd of gemonteerd.
 3. Koper is verplicht zich te houden aan de door Extra Warmte gegeven instructies dan wel de instructies van de fabrikant voor de installatie en gebruik van de gekochte producten.
 4. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat Koper zijn in het eerste en tweede lid van dit artikel genoemde verplichtingen niet nakomt, zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van Koper.
 5. Indien Koper in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Extra Warmte gehouden is, dan is Koper aansprakelijk voor alle schade die aan de zijde van Extra Warmte daardoor direct of indirect ontstaat.

ARTIKEL 9 |        Garantie

 1. Extra Warmte garandeert de deugdelijkheid van de door haar geleverde en/of ter beschikking gestelde producten alsmede dat zij zich zal inspannen de overeenkomst met de vereiste zorgvuldigheid, deskundigheid en met inachtneming van de vereiste certificeringen, uit te voeren. Extra Warmte verbindt zich ter zake adviesverlening uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en nimmer tot een resultaatverbintenis.
 2. Aanspraak op garantie bestaat slechts indien door Koper aan alle klantinstructies van Extra Warmte heeft voldaan en sprake blijkt te zijn van een productie- of constructiefout in het product en Koper Extra Warmte hiervan binnen tien dagen na het ontstaan van het gebrek daarvan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld. Uitsluitend dan kunnen de kosten van onderzoek en reparatie mogelijk voor rekening van Extra Warmte komen.
 3. Aanspraak op verstrekte garantie vervalt ook indien een gebrek van het product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Extra Warmte kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen vanuit Extra Warmte en reparaties die zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Extra Warmte zijn uitgevoerd. 
 4. Indien Koper vermoedt of redelijkerwijze kan vermoeden, dat de door Extra Warmte geleverde zaken als gevolg van enig voorval schadelijke invloeden kan hebben, dient Koper Extra Warmte onverwijld, in ieder geval binnen 24 uur na het constateren hiervan, schriftelijk in kennis te stellen, op straffe van verval van alle rechten en aanspraken inzake eventuele (indirecte) schadevergoedingen.

ARTIKEL 10 |     Klachten

 1. Klachten met betrekking tot geleverde producten, waaronder transportschade moeten volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk worden ingediend bij Extra Warmte, uiterlijk twee dagen nadat Koper de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, op straffe van verval van recht.
 2. Extra Warmte beantwoordt ingediende klachten binnen een termijn van veertien dagen. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Onze webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden kan de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

ARTIKEL 11 |     Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Extra Warmte geleverde producten blijven eigendom van Extra Warmte tot het moment van volledige betaling van alle vorderingen die Extra Warmte op het moment van levering, uit welke hoofde ook, en met inbegrip van rente en kosten, nog op Koper mocht hebben.
 2. Behoudens voor zover in het kader van haar normale bedrijfsvoering toelaatbaar moet worden geacht, is het Koper verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

ARTIKEL 12 |     Overmacht

 1. In geval van overmacht aan de zijde van Extra Warmte worden alle verplichtingen van Extra Warmte, jegens Koper, voortvloeiende uit de gesloten overeenkomst en andere rechtshandelingen, opgeschort.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: alle van de wil van Extra Warmte onafhankelijke omstandigheden, van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar zijn en tot gevolg hebben dat Extra Warmte niet (meer) in staat is zijn afspraken (volledig) na te komen. Hieronder wordt onder andere, doch niet uitsluitend, begrepen: oorlog, stakingen, oproer, pandemie, uitbraak, ziekte van eigen personeel alsmede ingeschakelde derden, personeelstekort, brand, bedrijfs- en technische storingen of sluitingen bij Extra Warmte of bij ingeschakelde externe partijen, overheidsmaatregelen die zijn opgelegd aan Extra Warmte dan wel externe partijen waarvan Extra Warmte afhankelijk is, sluiting van de landsgrenzen, het over onvoldoende of onjuiste gegevens beschikken dan wel als onvoldoende medewerking wordt verleend.
 3. Indien de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachttoestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der Partijen gerechtigd de betreffende overeenkomst tussentijds te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn gedurende een maand, met dien verstande, dat zodanige tussentijdse beëindiging niet langer mogelijk is nadat de verbintenis, waarvan de nakoming door overmacht tijdelijk werd verhinderd, alsnog is nagekomen. Extra Warmte is gerechtigd om, indien mogelijk, tijdens de omzegtermijn alsnog aan de overeenkomst te voldoen. 
 4. Indien Extra Warmte bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 5. Schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 13 |     Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De aansprakelijkheid van Extra Warmte is beperkt tot vergoeding van door Koper geleden directe schade tot ten hoogste het bedrag van de gesloten overeenkomst tussen Extra Warmte en Koper. De maximaal te vergoeden schade zal bovendien nooit meer bedragen dan het door de verzekeraar van Extra Warmte maximaal uit te keren bedrag.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de kosten die Koper redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Extra Warmte te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Extra Warmte wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
 3. Als Koper constateert dat Koper schade lijdt door Extra Warmte, dient Koper dit binnen tien dagen aan te geven, anders vervalt recht op schadevergoeding.
 4. Het is Koper niet toegestaan schade op eigen wijze (al dan niet met inzet van derden) te verhelpen zonder expliciete toestemming van Extra Warmte. Indien Koper dit toch doet, vervalt zijn recht op schadevergoeding.
 5. Iedere aansprakelijkheid van Extra Warmte voor indirecte schade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: gevolgschade, winstderving, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 6. Koper is zelf verantwoordelijk voor de installatie voor de door hem aangeschafte zaken. Extra Warmte vrijwaart zich van alle eventuele schade die hieruit voortvloeit.
 7. Koper zal Extra Warmte vrijwaren en volledig schadeloosstellen voor alle aanspraken van derden, alsmede voor alle redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor Koper zijn verricht.
 8. Extra Warmte zal niet aansprakelijk worden gesteld indien Koper de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.
 9. Indien Extra Warmte een derde partij inschakelt voor de uitvoering van de overeenkomst van Koper, wordt Extra Warmte door deze derde partij (opdrachtnemer) gevrijwaard en volledig schadeloosgesteld voor eventuele aanspraken van derden, waaronder doch niet uitsluitend, Koper. Extra Warmte is richting Koper of derden niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de door Extra Warmte ingeschakelde derde.
 10. Alle vorderingen en/of aanspraken op Extra Warmte, uit welke hoofde dan ook, vervallen voor de consument-Koper binnen twee jaar nadat deze is ontstaan en voor de zakelijke-Koper binnen één jaar nadat deze is ontstaan.
 11. Voor sommige producten met een Wifi functionaliteit kan gebruik gemaakt worden van de app Smart Life. Extra Warmte heeft geen invloed op het goed functioneren van deze app (of enige andere app) en staat hier niet voor garant. Verder vrijwaart Extra Warmte zich van alle eventuele schade als gevolg van het gebruik van de Smart Life app. Het goed kunnen gebruiken van deze app is op eigen risico van Koper.

ARTIKEL 14 |     Opschorting, ontbinding en opzegging van de overeenkomst

 1. Koper kan overeenkomsten met betrekking tot maatwerk niet opzeggen, ontbinden of vernietigen. Op maat gemaakte producten kunnen door Koper niet aan Extra Warmte worden geretourneerd, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Extra Warmte is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, indien na het sluiten van de overeenkomst Extra Warmte ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Koper de verplichtingen niet zal nakomen of indien door de vertraging aan de zijde van Koper niet langer van Extra Warmte kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 3. Voorts is Extra Warmte bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Extra Warmte kan worden gevergd.
 4. Extra Warmte is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van opschorting, ontbinding opzegging van de overeenkomst.
 5. Indien partijen zijn overeengekomen dat de uitvoering van de overeenkomst in fasen zal geschieden, kan Extra Warmte de uitvoering van die onderdelen tot een volgende fase opschorten totdat Koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien ontbinding van de overeenkomst tussen Koper en Extra Warmte aan Koper toerekenbaar is, is Extra Warmte gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten welke direct en indirect ontstaan.
 7. Indien Koper zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Extra Warmte gerechtigd de overeenkomst met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Koper, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling kan worden verplicht.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) uitstel van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven – ten laste van Koper, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Extra Warmte vrij om de overeenkomst  met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Extra Warmte op Koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 15 |     Slotbepalingen

 1. Op alle overeenkomsten betreffende de levering door Extra Warmte is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen in geval van een geschil geen rechterlijke stappen ondernemen alvorens zij zich hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg op te lossen.
 3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Extra Warmte aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
 4. Extra Warmte is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden bij de Kamer van Koophandel. Indien de Algemene Voorwaarden niet gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel, zijn de Algemene Voorwaarden van kracht zoals vermeld op de website van Extra Warmte. Een kopie van de gewijzigde algemene voorwaarden zal op verzoek schriftelijk of elektronisch aan Koper worden toegezonden.
0